Afval

Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt. We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt. Als dat goed gebeurt, kan de vaste afvalstoffenheffing omlaag.

Ø  Het afval van de inwoners van de gemeente Waalwijk is geld waard. Commerciële bedrijven kopen afval op van de gemeente. Als afval waarde heeft, hoeft de burger van de gemeente niet te betalen voor afval. Wij willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de afvalinzameling gratis te maken.

Ø  Om de overlast van ongedierte te voorkomen, zijn we voorstander van ondergrondse afvaldepots.

Ø  De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.

Ø  We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval gescheiden wordt opgehaald. De gemeente stimuleert de circulaire economie waarin producten zoveel mogelijk worden hergebruikt, grondstoffen optimaal worden gebruikt en het weggooien van bruikbare producten wordt vermeden. Ook maatschappelijke organisaties, zoals scholen, moeten hieraan hun steentje bijdragen.

Ø  De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met waterschappen om oplossingen te zoeken die wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. Ook weg- en natuuronderhoud hoort daarbij.

Ø  Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water.