Zorg

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.

Ø  De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.

Ø  We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij overbelast raken.

·    De gemeente draagt bij aan het realiseren van een mantelzorgsteunpunt, die mantelzorgers raad kan geven.

·    De gemeente zorgt ervoor dat mantelzorgers op een verantwoorde manier af en toe afstand kunnen nemen van de zorg, en dat een goede vervanger het even overneemt.

Ø  De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten. Denk hierbij aan de regiotaxi die door volume-inkoop een goed betaalbaar alternatief is geworden.

Ø  Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage.

Ø  De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorgtaken.

Ø  De zorgdiensten worden scherp ingekocht.

Ø  Multifunctionele accommodaties, zoals wijkdienstencentra, vervullen een belangrijke functie in het invullen van de ‘eigen-kracht’-gedachte. Het zijn voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. In alle kernen van onze gemeente is het van belang dat er een wijkdienstencentrum is.