Veiligheid

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.

Ø  Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. Hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen.

Ø  Hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de enigemogelijkheid.Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte

doen kan op het bureau, via internet,3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.

Ø  Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid inde buurt. De gemeente staat open voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsAppgroepen.

Ø  Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de

meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent

ter plaatse is gewenst. Het moet mogelijk blijven om anoniem meldingen te doen van verdachte of onveilige situaties.

Ø  De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om

drugspanden te sluiten. De gemeente kent, net zoals een groot gedeelte van Noord-Brabant, een grote drugsproblematiek. We willen een verdergaande samenwerking met politie, waarbij vroegsignalering óók richting de gemeente gaat. Wanneer de politie dan geen actie onderneemt, kan de gemeente dat wel doen. Want ook kleine wietplantages zorgen voor overlast.

Ø  We willen dat de gemeente samen met onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en sport een signaleringsbeleid ontwikkelt om probleemgedrag zo vroeg mogelijk te signaleren.

Ø  Door de regionalisering van de brandweer komt de aansturing van de (vrijwillige) brandweerkorpsen meer op afstand van de gemeente. Dit mag niet ten koste gaan van de aanrijtijd en motivatie van lokale vrijwilligers. Daarom is er overleg met werkgevers van deze brandweervrijwilligers om de kwaliteit en veiligheid te garanderen.

Ø  We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hardop tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.

Ø  De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen, voegen daar iets extra’s aan toe. Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit. We willen de BOA’s van de gemeente Waalwijk ondersteunen in het effectief benaderen van de burgers: optreden waar nodig,sympathiek waar dit kan.

Ø  De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.Omdat wij de politie op waarde inschatten willen we voorkomen dat goedgetrainde politieagenten te veel veiligheidstaken overdoen naar BOA´s.

Ø  De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken valt aan het inzetten van een bestuurlijk interventieteam, het afkondigen van gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, een noodbevel, een  noodverordening afkondigen, preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuurlijke ophouding, toezicht op openbare vermakelijkheden en inrichtingen etc.

Ø  Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en helmcamera’s. Er hangen nu al camera’s bij containers van Twiddus waar overlast ervaren werd. We willen dit strategisch blijven toepassen voor een veilige en fijne buurt. Ook willen we onderzoeken of het cameraschild dat nu in de gemeente Heusden wordt toegepast voor Waalwijk van toegevoegde waarden kan zijn.

Ø  Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.

Ø  Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.

Ø  Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.