Standpunt motie 'Lessen uit slavernijverleden'

In de raadsvergadering van 29 april jl. werd een motie ‘Lessen uit slavernijverleden’ ingediend. Nadat we deze motie onder ogen kregen zijn we binnen de fractie het gesprek hierover aangegaan. We hebben vervolgens besloten om de motie niet te steunen. Wel vonden we het belangrijk om deel te nemen aan het debat in de raad. Daarom heeft fractievoorzitter Frank Spierings tijdens de raadsvergadering, middels een betoog, het standpunt van de VVD over deze motie duidelijk gemaakt. 


Lees hieronder het betoog van de VVD ten aanzien van de ingediende motie.

We willen als VVD een identiteitsstrijd in Waalwijk voorkomen en roepen dan ook iedereen in de raad op om zeer voorzichtig om te gaan met de brede en beladen term racisme. Jazeker, laten we waakzaam zijn en blijven voor institutioneel racisme, maar niet daarin doorslaan als het gaat om onze gemeenschap. 

Als VVD erkennen we direct dat er discriminatie plaatsvindt in diverse sectoren en tegen bepaalde groepen. Dat is een probleem en daar moeten we iets aan doen. We willen wel benadrukken dat discriminatie veelal het gevolg is van onbewuste vooringenomenheid. Dat zit in de menselijke aard. Dat maakt het niet goed, maar wel enigszins behapbaar als een gezamenlijk probleem. Het is dus een probleem van ons allemaal waar we aan moeten werken. 

Als VVD gaan we ervan uit dat iedereen in Waalwijk fijn wil leven en mee wil doen. Kortom, deel wil uitmaken van de gemeenschap. Inclusiviteit bereik je niet door te polariseren of te ontkennen, maar door klein en concreet de verbinding te zoeken met elkaar op het werk, op school, de sportclub of waar dan ook. We moeten dan ook zeker knelpunten benoemen en kijken of we hier lokaal iets aan kunnen doen. Zorg dat deze acties zo concreet en breed mogelijk zijn en op de lange termijn effect hebben. Inclusiviteit is namelijk een cultuurverandering en vraagt om een lange adem.

We vinden het dan ook niet helpend om één historische gebeurtenis en bepaalde groepen eruit te lichten in deze motie, omdat dit het wij-zij gevoel kan versterken. Je doet eigenlijk hetzelfde wat je wil tegengaan. Het polariseert en verzuurt de dialoog, voordat deze is gestart. Wanneer je impliciet een groep/cultuur de schuldvraag voorlegt, krijg je verzet en bereik je juist het tegenovergestelde. We gaan ervan uit dat dit niet het doel is van de indieners.  

Den Haag lost dit probleem niet voor ons op. Lokaal hebben we ook een inspanningsverplichting. We zien als VVD dat de coronacrisis de bubbels, waarin we leven, heeft verkleind. En daarmee ook de binding met de gemeenschap is verzwakt. We moeten de komende periode breed inzetten om dat te herstellen. Dat is volgens ons de meest urgente opgave, niet polariseren. 

Als conclusie kunnen we ons niet vinden in de polariserende toon van de motie, maar vinden wel dat raadsleden goed moeten worden onderwezen in depolarisatie. Dat wil zeggen dat ze niet redeneren vanuit wij-zij maar vanuit wij-wij! Laat dat in het curriculum voor nieuwe raadsleden prominenter naar voren komen. Dat kunnen we onderling afspreken. Daarnaast vinden we een dialoog gebaseerd op het verleden en impliciet op wat ons anders maakt niet wenselijk, laat staan helpend. Als VVD hebben we een optimistischer wereldbeeld en willen graag vooruitkijken en samen zoeken naar concrete acties die onze gemeenschap kunnen versterken voor de toekomst. Dat kan met een dialoog, maar niet op deze manier.