VVD over openbaarheid

Naar aanleiding van onze  schriftelijke vragen over openbaarheid en de Wet Open Overheid hebben we een artikel geschreven voor Weekblad Waalwijk:

Op 24 maart hebben we als lokale liberale partij acht prikkelende vragen gesteld aan het college over openbaarheid. We zijn tot de conclusie gekomen dat de informatievoorziening vanuit het college richting zowel de raad, maatschappelijke partijen als inwoners beter kan. We maakten ons oprecht zorgen over het afnemend vertrouwen in de overheid door de toeslagenaffaire. We vroegen ons af of het college zich al voorbereidde op de Wet open overheid (WOO). We zagen een kans om heel concreet de informatievoorziening te verbeteren en tegelijk de lokale participatie te verstevigen.

Onverwachte wending

We konden niet weten dat een dag na het indienen van onze vragen het onderwerp openbaarheid landelijk nieuws zou worden. We hadden daar een dubbel gevoel over. De aandacht voor openbaarheid was welkom, maar een lokale discussie over de bestuurscultuur kwam onverwacht en was niet ons doel. We merkten dat onze vragen over openbaarheid werden geframed als een aanval op de lokale bestuurscultuur. Bepaalde partijen zagen dit als een kans om zichzelf lokaal te profileren. Dit vonden we getuigen van politiek opportunisme. We kunnen tegen een stootje en zullen zelf niemand terugfluiten omdat we de vrijheid van meningsuiting respecteren. Dat is een onbetwistbaar recht waar wij nu ook gebruik van maken. We hebben de afgelopen weken veel steunbetuigingen ontvangen van andere partijen, inwoners en maatschappelijke partijen voor onze vragen. Daar zijn we blij mee en daar danken we u hartelijk voor.

Samen vooruitkijken

De afgelopen weken hebben we de antwoorden van het college afgewacht. We hebben bewust de discussie even zijn beloop gelaten. In de antwoorden koos het college er duidelijk voor om zich niet te mengen in een publieke discussie tussen partijen. Dat begrijpen we. Het college heeft naar ons oordeel constructief gereageerd op onze vragen. Als raad worden we actief meegenomen in de te zetten stappen. We hebben niet de illusie dat de discussie over de lokale bestuurscultuur na dit artikel stopt. De geest is uit de fles. Als liberalen zijn we positief ingesteld en zien een kans. Een kans om samen vooruit te kijken naar de toekomst. We zijn benieuwd naar de ideeën van andere partijen, het college en inwoners over hoe we nog beter onze gemeenschap kunnen dienen. Als lokale partij staan we open om hierover het gesprek aan te gaan.

Voorbeeld van openbaarheid in de praktijk

De vragen over openbaarheid hebben invloed gehad op de manier waarop wij als fractie kijken naar voorstellen. Akkerlaan 20 was een goed voorbeeld. In de vorige raadsvergadering hebben we aangegeven dat een deel van onze fractie geen moeite had met het plan, maar dat zowel de informatievoorziening als het participatietraject niet goed was verlopen. Dat zagen we de afgelopen tijd in meerdere ruimtelijke voorstellen terug. We hebben de belofte gedaan dat we zullen tegenstemmen wanneer in een voorstel onvoldoende aandacht is besteed aan deze onderdelen. Als inwoner wil je weten hoe een procedure verloopt en tijdig de juiste informatie ontvangen zodat je het besluit enigszins kunt beïnvloeden (bv. inspraak, zienswijze etc.). Inwoners die goed zijn meegenomen ervaren een mate van procedurele rechtvaardigheid. Ze zullen het genomen besluit beter begrijpen en sneller aanvaarden. Dat betekent niet dat iedereen het altijd inhoudelijk eens moet zijn met het besluit. Dat blijf je houden. Meer aandacht voor procedurele rechtvaardigheid vraagt om een inspanningsverplichting en kan ervoor zorgen dat trajecten langer duren. Dat betaalt zich terug door een soepelere besluitvorming en minder juridische trajecten. Dat geldt niet alleen voor ruimtelijke plannen, maar voor ieder onderwerp waar inwoners of maatschappelijke partijen geraakt (kunnen) worden.

We zijn van mening dat…

Ter afsluiting van dit artikel willen we Lijst IJpelaar en D66 oproepen om de motie over discriminatie opnieuw in te dienen. Als liberalen zijn we van mening dat iedere inwoner van onze mooie gemeente gelijkwaardig is en dezelfde kansen moet krijgen om zich te ontwikkelen. Discriminatie is simpelweg onaanvaardbaar. We hebben op 29 april duidelijk aangegeven dat we de intentie van de motie ondersteunen, maar dat we ons niet konden vinden in de wijze waarop deze was opgeschreven. Het onderwerp is wat ons betreft nog steeds belangrijk. We hopen dat de twee partijen goed hebben geluisterd naar onze inbreng en dat van andere partijen. Als VVD willen we graag constructief-kritisch meedenken en ons steentje bijdragen.

Fractie VVD-Waalwijk