Waalwijkse VVD stelt schriftelijke vragen over slachthuisterrein in Waalwijk.

Op 9 maart jl. hebben meer dan 100 omwonenden en enkele (kandidaat)raadsleden de omgevingsdialoog in het Bourgondisch hof bezocht. Tijdens deze bijeenkomst werd uitleg gegeven over de ontwikkelingen rondom het oude slachthuisterrein. Het was weer een van de eerste sessies die fysiek plaats kon vinden. Dit werd door de omwonenden als erg prettig ervaren.

 

Laten we duidelijk zijn, iedere ontwikkeling op dit perceel is beter dan het in stand houden van de huidige situatie. De presentatie van de projectontwikkelaar was visueel indrukwekkend en leek goed doordacht. Gedurende de avond kwamen er veel vragen vanuit de omwonende over parkeerplaatsen -en druk, huur-koop, woonkwaliteit, privacy i.c.m. hoogbouw, verkeersstromen, groen en bouwoverlast/schade etc. De vragen die werden gesteld zijn netjes beantwoord door de projectontwikkelaar en worden meegenomen als input richting de gemeente. Onze indruk was dat iedereen goed geïnformeerd huiswaarts ging, maar dat er nog flink wat werk verzet moet worden door zowel de projectontwikkelaar als gemeente.

 

We hebben achteraf nog even na zitten praten en kwamen terug op het gehele gebied tussen de Eerste Zeine, Noorder Parallelweg, Sint Antoniusstraat en de Burgemeester Smeedelaan. Dat gebied is in de structuurvisie bestempeld als ruimtelijke reservering voor woningbouw. Hier is naar onze kennis nog geen helder beeld over geschetst richting omwonenden en ondernemers. We hebben enkele gesprekken gevoerd die avond en kwamen beetje bij beetje tot de conclusie dat de gemeentelijke regie door diverse omstandigheden beperkt is. Wij zien kansen voor de herontwikkeling (transformatie) van het gehele gebied en hopen dat we hier de komende jaren invulling aan kunnen geven.

 

Hoewel het gepresenteerde plan kan rekenen op ons enthousiasme zullen we wel constructief-kritisch kijken naar het uiteindelijke (bestemming)plan. We verwachten dat de input van de inwoners hierin serieus wordt meegenomen. Daar hebben we vertrouwen in. Daarnaast zouden we helderheid voor de toekomst willen creëren door voor het hele gebied, via een brede dialoog, een (omgevings-)plan op te stellen. Hierin zal naar onze mening voldoende aandacht moeten zijn voor meer woningen, goede ontsluiting, parkeeropgave, groen en ondernemen. Ons ambitie is dus om samen met omwonenden en ondernemers dit gebied voor de toekomst een woonwijk te creëren waar de bestaande voorzieningen (o.a. sport, kinderopvang, ontspanning) zijn geïntegreerd.

 

Onze vragen voor dit moment zijn als volgt:

  1. Waarom zijn in de planontwikkeling van het Slachthuisterrein de woningen aan de Eerste Zeine (zuidkant plangebied) niet meegenomen ter doorontwikkeling?[1]
  2. Hebben we als gemeente de projectontwikkelaar geen aanwijzing (of voorwaarde) kunnen meegeven om woningen en andere panden ook mee te nemen in het plangebied?
  3. De omgeving maakt zich terecht zorgen over de parkeerdruk en ontsluiting. Verkeer zal via de Eerste Zeine naar de Sint Antoniusstraat moeten gaan. Neemt u de zorgen vanuit omwonenden inzake parkeer- en verkeersdrukte de komende tijd mee in de verdere ontwikkeling van het plangebied?
  4. De Noorder Parallelweg kent een verhoogd welstandsniveau met enkele monumentale panden. Hoe staat hoogbouw in relatie tot het hoge welstandsniveau aldaar?
  5. Heeft u al een visie e/o (omgevings-)plan hoe het gebied tussen het slachthuisterrein (va. Eerste Zeine 86b) en Tussen Zool eruit komt te zien?
  6. Bent u bereid om samen met omwonenden en ondernemers in dialoog te gaan om te komen tot een (omgevings-)plan voor dit specifieke gebied (van vraag 5)?
  7. In hoeverre stuurt u (of heeft u kaders gesteld) als gemeente op de herontwikkeling van het gehele gebied (incl. Slachthuisterrein)?

 

We voorzien dat u in uw antwoord voldoende richting kan aangeven om te komen tot een gedragen proces voor ontwikkeling.  Zoals altijd verwachten we van u een constructief antwoord binnen de gestelde termijn. Mocht u nog vragen hebben dan staan we open voor verheldering.

 

Met vriendelijke liberale groet,

 

Frank Spierings

Fractievoorzitter Waalwijkse VVD


1We begrijpen vanuit de projectontwikkelaar dat bezit/eigendom een issue is, maar we verwachten dat we als gemeente hier wel een mening of kaders voor hebben.